Thông báo nộp báo cáo tài chính theo TT133

Cục Thuế TP Hà Nội trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp trong việc thực hiện các quy định về thuế trong thời gian qua.

Theo thông tin quản lý của cơ quan thuế – Quý Doanh nghiệp thuộc loại hình DN vừa và nhỏ, đã thực hiện chế độ kế toán và gửi Báo cáo tài chính năm 2016 theo mẫu ban hành kèm theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC.

Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 133/2016/TT-BTC thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ TC và có hiệu lực áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2017.

Hiện tại có một số Doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn nộp Báo cáo tài chính theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC. Mẫu Báo cáo tài chính tại QĐ 48/2006/QĐ-BTC đã hết hiệu lực và được thay thế bằng mẫu Báo cáo Tài chính quy định tại Thông tư 133/2016/TT-BTC, do đó Báo cáo tài chính năm 2017 theo mẫu tại Quyết định 48/2006/QĐ-BTC gửi đến cơ quan thuế không còn giá trị pháp lý (Không được coi là đã nộp Báo cáo tài chính).

Để thực hiện tốt công tác lập và gửi Báo cáo tài chính đến cơ quan thuế, đồng thời phục vụ cho công tác quản lý nhà nước sau này, Cục Thuế TP Hà Nội thông báo và đề nghị:

1. Nếu Quý doanh nghiệp chưa lập Báo cáo tài chính năm 2017 thì Doanh nghiệp lập Báo cáo Tài chính theo mẫu quy định tại Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính.

2. Nếu Quý doanh nghiệp đã lập Báo cáo tài chính năm 2017 theo mẫu tại quyết định 48/2006/QĐ-BTC đã gửi hoặc chưa gửi đến cơ quan thuế thì lập lại Báo cáo tài chính theo mẫu quy định tại Thông tư 133/2016/TT-BTC để gửi lại cho cơ quan thuế.

3. Hiện tại Tổng cục Thuế đang nâng cấp hệ thống HTKK, ihtkk đáp ứng mẫu Báo cáo tài chính theo Thông tư 133/2016/TT-BTC, dự kiến đến 23/03/2018 sẽ hoàn thành. Do đó, đề nghị Quý doanh nghiệp sau khi lập báo cáo tài chính theo mẫu quy định tại Thông tư 133/2016/TT-BTC thì chưa gửi nộp. Sau khi Tổng cục Thuế hoàn chỉnh nâng cấp hệ thống HTKK, ihtkk thì Cục Thuế TP Hà Nội sẽ có thông báo gửi đến Quý doanh nghiệp để doanh nghiệp gửi nộp hồ sơ Báo cáo Tài Chính.

Cục Thuế TP Hà Nội trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự phối hợp của Quý Doanh nghiệp!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *